Акт № ___ на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень). Форма № ДБАСГ-3)

Затверджено: Наказом Мінагрополітики України від 21.02.08 р. № 73

Особливості заповнення:

Документальне оформлення процедури списання багаторічних насаджень

Для визначення непридатності багаторічних насаджень і встановлення неможливості та/або неефективності їх використання, а також для оформлення документації на списання багаторічних насаджень безпосередньо на підприємстві створюється комісія.

Комісія створюється наказом керівника підприємства та складається з голови комісії (керівника або його заступника) та членів комісії (головного бухгалтера або його заступника; осіб, на яких покладено відповідальність за збереження майна; працівників інженерних, технічних, технологічних та інших служб підприємства, які добре знають об'єкт основних засобів).

В Акті вказують дані, які характеризують об'єкт, а саме: рік закладання; первісну вартість (переоцінку); суму нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку; причини списання; економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення активів.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та Акт ___ на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма ДБАСГ-3) затверджуються керівником підприємства.

Документальне оформлення процедури списання орендованих багаторічних насаджень

У разі якщо багаторічні насадження стали непридатними для використання в силу зносу або інших причин, незалежних від орендаря, вони підлягають списанню за погодженням сторін. Погодження сторін оформлюється письмово у відповідності до договору оренди або як окрема угода. Цей документ є свого роду погодженням сторін про вилучення об'єкта зі складу орендованого майна та визначення умов використання матеріальних цінностей, одержаних від його списання. Після досягнення згоди між сторонами про списання об'єктів багаторічних насаджень здійснюються процедури їх ліквідації (розкорчовування).

Ліквідація багаторічних насаджень оформлюється Актом ___ на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма ДБАСГ-3).

Даний Акт складає комісія, до складу якої мають входити представники орендаря та уповноважена особа від співвласників (орендодавців), а також представник комісії з організації вирішення майнових питань. Акт складається у двох примірниках, один із яких зберігається у орендаря, інший - у орендодавця як підтверджуючий документ про зміну складу та вартості орендованого майна. При цьому відразу необхідно внести зміни до переліку майна, що орендується у співвласників, який є додатком до договору та Акта приймання-передачі орендованого майна.

Документальне оформлення процедури списання багаторічних насаджень внаслідок дії форс-мажорних обставин

Процедура ліквідації багаторічних насаджень внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) розпочинається за наявності відповідних висновків підтверджених:

- Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

- рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішенням Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повеней, пожежі та інших видів стихійного лиха;

- висновками інших органів, уповноважених згідно з законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини (висновки наукових закладів та проектних організацій "Укрдіпросад", довідки Центрів з гідрометеорології та інші підтверджуючи документи).

За наявності зазначених документів, а також погодження комісії по списанню багаторічних насаджень Міністерства аграрної політики України (у разі якщо власником багаторічних насаджень є державне підприємство) підприємство має право списувати загиблі насадження.

Процедура списання багаторічних насаджень оформлюється Актом ___ на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма ДБАСГ-3).

Приклад заповнення у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 80 за 2013 р.

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати