№ 27 за 22.03.19

№ 27 за 22.03.19
Номер 27
22.03.19

Попередні номери

 • № 26 за 20.03.19
  Номер 26
  20.03.19
 • № 25 за 18.03.19
  Номер 25
  18.03.19
 • № 23-24 за 13.03.19
  Номер 23-24
  13.03.19
 • № 22 за 06.03.19
  Номер 22
  06.03.19
 • № 21 за 04.03.19
  Номер 21
  04.03.19
 • № 20 за 27.02.19
  Номер 20
  27.02.19
 • № 19 за 25.02.19
  Номер 19
  25.02.19
 • № 18 за 22.02.19
  Номер 18
  22.02.19
Основні засоби

Основні засоби за МСФЗ: особливості визнання та оцінки
— Сутність та критерії визнання ОЗ
— Особливості оцінки ОЗ
— Наслідки зменшення корисності ОЗ
— Розкриття інформації про ОЗ

Формування якісної матеріально-технічної бази є важливим етапом на початку роботи будь-якого суб'єкта господарювання. Надалі саме від забезпеченості підприємства (особливо виробничого) основними засобами багато в чому залежать можливість здійснення поточної господарської діяльності, її стабільність та ефективність. Відповідно, основні засоби (далі — ОЗ) потребують раціональних підходів до управління. Міжнародні стандарти фінансової звітності вимагають детального розкриття інформації про них.
С. 4
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн

Облік надходження ОЗ за МСФЗ

Основні засоби (далі — ОЗ) можуть надходити на підприємство різними шляхами. Найпопулярнішою є ситуація, коли підприємство купує ОЗ у вітчизняного чи іноземного постачальника. Якщо наявні ресурси як матеріальні, так і трудові, то окремі компанії самостійно створюють необхідні ОЗ. Менш поширеними, однак реальними є і випадки безоплатного одержання ОЗ, наприклад через державний грант. У будь-якому разі спосіб надходження має безпосередній вплив на формування первісної вартості конкретного об'єкта та на його оцінку у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ.
С. 11
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн

Амортизація основних засобів за МСФЗ
—Особливості амортизації ОЗ
—Вибір оптимального методу амортизації
—Підходи до коригування амортизації при проведенні переоцінки
— Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності

Управління виробничою діяльністю вимагає постійного контролю за станом основних засобів (далі — ОЗ). Своєю чергою, ефективність їхнього використання залежить від ступеня зношення та руху вартості. З огляду на це, важливо, щоб користувачі фінансової звітності мали змогу оцінити, яка частина первісної або переоціненої вартості ОЗ уже зношена станом на звітну дату, а яка ще залишається для споживання у процесі виробництва. Міжнародні стандарти приділяють значну увагу питанню розкриття інформації підприємством про його амортизаційну політику в частині ОЗ.
С. 15
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн

Вибуття основних засобів за МСФЗ: вивчаємо нюанси
— Передумови для припинення визнання ОЗ
— Припинення визнання частини ОЗ
— Особливості визнання ОЗ з нульовою залишковою вартістю

Кінцевим етапом використання основних засобів (далі — ОЗ) на підприємстві є організація процесу їх вибуття. На перший погляд може здаватися, що жодних особливостей цей етап не має, і єдине, що слід зробити, — списати об'єкт з балансу. Однак необхідно враховувати окремі аспекти. У першу чергу варто розуміти, яким саме способом вибуває актив, а також чи має він залишкову вартість. Міжнародні стандарти містять вимоги щодо розкриття інформації про рух ОЗ, у т.ч. і внаслідок вибуття частини з них.
С. 21
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн
Малоцінка

Облік малоцінки за МСФЗ
— Сутність та визнання малоцінки за МСФЗ
— Способи облікового відображення МНМА
— Розкриття інформації

У процесі господарської діяльності дуже часто як для виробничих, так і для адміністративних цілей використовуються недорогі в масштабах підприємства активи. Їх вартісний поріг переважно є значно нижчим за основні засоби. Однак, не­зважаючи на низьку вартість, вони можуть перебувати у використанні більше року і приносити економічні вигоди. Такі активи зазвичай називають малоцінними. Вони потребують особливих підходів до бухгалтерського обліку та обґрунтованого вибору способу розкриття інформації про них у звітності, складеній за міжнародними стандартами.
С. 24
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн
нематеріальні активи

Облік нематеріальних активів за МСФЗ
— Підстави для визнання НМА в обліку
— Підходи до оцінки НМА
— Особливості вибуття НМА
— Розкриття облікових операцій із НМА у примітках до фінансової звітності

Інноваційні зміни, активний розвиток науки й техніки, а також прагнення до розширення бізнесу — ці чинники сприяють упровадженню в господарський оборот вітчизняних підприємств активів нематеріального характеру. Використання торгових марок, запровадження сучасних інформаційних систем, придбання прав різного характеру нині є звичайною практикою і, відповідно, потребують правильного відображення в обліковій системі. Своєю чергою, правильна ідентифікація та достовірна облікова оцінка нематеріальних активів мають безпосередній вплив на фінансову звітність, складену за МСФЗ.
С. 28
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн

Амортизація нематактивів за МСФЗ
— Визначення терміну корисного використання у процесі розробки амортизаційної політики щодо НМА
— Ключові правила амортизації НМА
— Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності

Забезпечення ефективного використання нематеріальних активів є пріоритетним завданням кожного інноваційно активного підприємства. У цьому контексті дуже важливим є обрання ефективного методу амортизації, вірного терміну корисного використання і, як наслідок, правильне формування амортизаційної вартості таких активів. Міжнародні стандарти надають слушні рекомендації щодо того, які фактори треба враховувати при виборі найбільш доцільної амортизаційної політики в частині нематеріальних активів.
С. 35
Автор: С. Рогозний, О. Дядюн
фінансова допомога

МСФЗ-облік поворотної та безповоротної фіндопомоги
— Облік поворотної фіндопомоги у позикодавця
— Облік поворотної фіндопомоги у позичальника
— Облік безповоротної фіндопомоги

Традиційна уява про простоту цих операцій оманлива. З погляду міжнародних стандартів вони не примітивні. Особливо це стосується поворотної допомоги після появи МСФЗ 9.
С. 39
Автор: О. Вовк
літературна сторінка

Поезія
"На перекрёстке мне случайная прохожая..."

С. 48
Автор: Є. Юхниця

Leave a comment

You are commenting as guest.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати